Apie mus

Kaišiadorių socialinių paslaugų centras  - Savivaldybės biudžetinė įstaiga,  teikianti  bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas bei tenkinanti neįgaliųjų specialiuosius poreikius specialiosiomis pagalbos priemonėmis Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusiems asmenims ir šeimoms, kurie dėl neįgalumo, amžiaus, socialinių problemų visiškai ar iš dalies prarado gebėjimus bei galimybes savarankiškai pasirūpinti savo ir /ar šeimos gyvenimu ir gyvybiškai būtinų poreikių tenkinimu.
 
 
VIZIJA
 
 
Teikiamų paslaugų kokybė ir prieinamumas Kaišiadorių rajono socialinių paslaugų gavėjams, glaudžiai bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis.
 
 
MISIJA
 
 
Grąžinti žmogaus gebėjimą pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę, sudarant žmogaus orumą nežeminančias sąlygas, kai pats žmogus to nepajėgia padaryti.
 
 
CENTRO TIKSLAI
 
 
1. Sudaryti būtiniausias gyvenimo sąlygas asmenims, kurie dėl objektyvių priežasčių negali savimi pasirūpinti.
2. Teikti socialines paslaugas, užtikrinant gyvybiškai būtinų bendruomenės narių poreikių tenkinimą, padedant asmenims spręsti iškilusias problemas.
3. Tenkinti neįgaliųjų specialiuosius poreikius specialiosios pagalbos priemonėmis.
4. Tenkinti sociokultūrinius klientų poreikius.
 
 
CENTRO UŽDAVINIAI
 
 
1. Padėti paslaugų gavėjui išsaugoti arba atgauti fizines, psichines funkcijas arba spręsti socialines problemas, rengti savarankiškam gyvenimui ir integracijai į visuomenę.
2. Ugdyti paslaugų gavėjų socialinius įgūdžius, mokyti savitarnos, asmens higienos bei kitų įgūdžių, reikalingų kasdieniniame gyvenime.
3. Skatinti klientų aktyvumą ir savipagalbą bei rūpintis, kad paslaugų gavėjas pagal galimybes savarankiškai spręstų savo problemas.
4. Užtikrinti, kad kiekvienam socialinių paslaugų gavėjui pagal įvertintus individualius poreikius būtų sudaromas ir įgyvendinamas socialinių paslaugų teikimo (individualios pagalbos ar globos) planas, vykdoma atvejo peržiūra.
5. Teikti socialines paslaugas prevencijos tikslais.
6. Teikti neįgaliesiems specialiojo transporto paslaugas, vadovaujantis Centro socialinių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkomis, pagal galimybes aprūpinti kompensacinėmis techninės pagalbos priemonėmis.
7. Organizuoti Centro paslaugų gavėjų darbinių įgūdžių ugdymą, sveikatinimą bei laisvalaikį.