Paslaugos

Bendrosios socialinės paslaugos yra atskiros, be nuolatinės specialistų priežiūros teikiamos paslaugos. Paslaugų tikslas – ugdyti ar kompensuoti asmens (šeimos) gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Paslaugų teikimo trukmė/dažnumas priklauso nuo asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio. 

 • Informavimas – Reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas asmeniui (šeimai)
 • Konsultavimas – Pagalba, kurią teikiant kartu su asmeniu analizuojama asmens (šeimos) problema ir ieškoma veiksmingų jos sprendimo būdų
 • Tarpininkavimas ir atstovavimas – Pagalbos asmeniui (šeimai) suteikimas sprendžiant įvairias asmens (šeimos) problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buities), tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, užrašant pas specialistus, organizuojant ūkinius darbus ir kt., tarpininkaujant tarp asmens (šeimos) ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų)
 • Maitinimo organizavimas – Pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamo savarankiškumo ar nepakankamų pajamų nepajėgia apsirūpinti maistu patys
 • Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne – Būtiniausių drabužių, avalynės ir kitų reikmenų teikimas
 • Transporto organizavimas – Paslauga teikiama [agal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu
 • Sociokultūrinės – laisvalaikio organizavimo paslaugos, teikiamos siekiant iįvengti socialinių problemų, mažinant socialinę atskirtį, aktyvinant bendruomenę.
 • Asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas – Pagalba asmenims (šeimoms), kurie (-ios) dėl nepakankamų pajamų negali pasirūpinti savo higiena (pirties (dušo) ir / ar skalbimo paslaugų organizavimas ir kt.)
 • Kitos bendrosios socialinės paslaugos – Socialinės paslaugos, organizuojamos atsižvelgiant į specifinius savivaldybės, gyventojų poreikius.
 • Pagalba į namus – asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje, rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime
 • Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas ir (ar) atkūrimas – Paslaugos teikiamos asmenims (šeimoms), siekiant stiprinti jų bendravimo gebėjimus (ieškant pagalbos, prisitaikant prie naujų situacijų, dalyvaujant visuomenės gyvenime, užmezgant ir palaikant ryšius su artimaisiais ir pan.) ir/ar organizuojamt jų darbinį užimtumą
 • Laikinas apnakvindinimas – Nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimas asmenims, kurie yra benamiai, smurtautojai, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, esant krizinei situacijai ir pan., jei, nesuteikus šių paslaugų, kyla grėsmė jų sveikatai ir gyvybei
 • Intensyvi krizių įveikimo pagalba – Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir/ar atkūrimo, pagalbos, kitų būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių ir kt.) suteikimas ir (ar) organizavimas asmeniui (šeimai), siekiant atkurti jo/jos savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padedant integruotis į visuomenę, laikino apgyvendinimo, jei asmuo (šeima) dėl patirto smurto, prievartos, nustatyto vaiko apsaugos poreikio ar kitų priežasčių negali naudotis savo gyvenamąja vieta
 • Psichosocialinė pagalba – Pagalbos (socialinės, psichologinės, sielovados)suteikimas ir organizavimas asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems stiprių emocinių išgyvenimų (sunkias ligas, netektis, skyrybas šeimoje, psichologinį, moralinį, fizinį ar seksualinį smurtą), ir jų šeimoms, artimiesiems
 • Apgyvendinimas nakvynės namuose – laikinas nakvynės, socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir/ar atkūrimo bei kitų būtinųjų paslaugų (asmens, higienos, buitinių ir kt.) suteiimas asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos ar dėl kitų priežasčių negalintiems ja naudotis, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę.
 • Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose – Namų aplinkos sąlygų sukūrimas ir reikalingų paslaugų suteikimas asmenims (šeimoms), kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis asmeninį/šeimos gyvenimą
 • Vaikų dienos socialinė priežiūra – Dienos socialinės priežiūros paslaugos, kuriomis siekiama ugdyti vaiko ir jo šeimos narių socialinius bei gyvenimo įgūdžius

 • Dienos socialinė globa asmens namuose – Visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu asmens namuose
 • Dienos socialinė globa Centre – Visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinė specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu Centre

Dėl Asmeninio asistento paslaugos kviečiame kreiptis:

Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykla – daugiafunkcinis centras

Gedimino g. 118, LT – 56166 Kaišiadorys

Telefonas: 8 346 60 029  rastine@faustinosmokykladc.lt 

www.faustinosmokykladc.lt 

Atvejo vadyba – atvejo vadybininko koordinuojamos kompleksinės pagalbos vaikui ir jo atstovams pagal įstatymą organizavimas bei teikimas, siekiant jiems padėti įveikti iškilusius socialinius sunkumus, kurių sėkmingas sprendimas sudarytų prielaidas išvengti galimų vaiko teisių pažeidimų ir sudarytų sąlygas savarankiškai užtikrinti vaiko teises bei teisėtus interesus.

Atvejo vadybininkas – socialinis darbuotojas, koordinuojantis atvejo vadybos procesą, paskirtas savivaldybės socialinių paslaugų įstaigos ar kitos įstaigos, kuriai savivaldybė suteikė įgaliojimus teikti socialines paslaugas šeimoms savivaldybėje, vadovo ar jo įgalioto asmens.

Atvejo vadyba inicijuojama ir taikoma:

 • Nustačius būtinybę vertinti pagalbos vaikui ir/ar šeimai poreikį
 • Nustačius vaiko apsaugos poreikį
 • Nesant galimų vaiko teisių pažeidimų
Platesnė informacija apie atvejo vadybą: 

Atvejo vadyba pristatymas

Atvejo vadybos tvarkos aprašas

Mūsų Centre teikiamas paslaugas reglamentuojantį Socialinių paslaugų katalogą galite rasti ČIAKompensacinės techninės pagalbos skyrimas

Teisę gauti kompensacinės technikos priemones nemokamai ar iš dalies mokamai turi šių socialinių grupių asmenys: asmenys iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis; asmenys iki 18 metų, turintys judesio raidos sutrikimų (kol jiems neįgalumas dar nenustatytas); asmenys per 18 metų, kuriems nustatytas darbingumo lygis; asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių; asmenys po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų ir turintys akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie laikui bėgant nepasikeis (kol jiems neįgalumas ar darbingumo lygis dar nenustatytas).

Dėl kompensacinės techninės pagalbos skyrimo kviečiame kreiptis į Centro socialinę darbuotoją Daivą Sladkevičienę tel. 8 613 14 196 arba el. paštu: daiva.sladkeviciene@kaisiadoriuspc.lt

Maisto banko parama maisto paketais

Kaišiadorių socialinių paslaugų centras yra sudaręs sutartį su Labdaros paramos fondu „Maisto bankas“ dėl paramos Centro socialiai remtinų asmenų maitinimui. Šią paramą maistu gali gauti :
* socialinę riziką patiriantys asmenys ar šeimos
* neįgalūs asmenys ir jų šeimos
* senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos
* nakvynės namų gyventojai
* laikinai nepalankioje socialinėje situacijoje atsidūrę asmenys
Būdai, kuriais minėtieji asmenys gali gauti Maisto banko teikiamą paramą maistu: 1. Kreiptis į seniūniją; 2. Kreiptis į socialinį darbuotoją (jeigu yra paskirtas); 3. Kreiptis savarankiškai į Centrą; 4. Artimieji/ bendruomenės nariai gali kreiptis dėl paramos asmeniui
Duomenys/dokumentai, kurie pagrindžia labdaros gavėjų atranką ir reikalingi pateikti, norint gauti paramą maistu: 1. Išrašai apie asmens pajamas/išlaidas 2. Asmens prašymai 3. Kitų įstaigų arba socialinių darbuotojų perduota informacija
Dėl paramos maistu kreiptis : Vytauto Didžiojo g. 44B Kaišiadorys, tel. 861307056 (Lina) , 867627674 (Auksė)

KAIP GAUTI MŪSŲ TEIKIAMAS PASLAUGAS:

Norėdami gauti mūsų Centro teikiamas paslaugas (išskyrus techninės pagalbos skyrimo), turite kreiptis į savo seniūniją   

Pateikus paslaugų poreikį seniūnijai, toliau jūsų prašymą svarsto Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos  Socialinės paramos skyrius ir patvirtina reikiamų paslaugų skyrimą.

Po Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus patvirtinimo, būsite nukreiptas į mūsų Centrą dėl tolimesnės informacijos ir reikiamų paslaugų suteikimo. 

INFORMACIJA DĖL PASLAUGŲ SUTEIKIAMA:
info@kaisiadoriuspc.lt
tel. 8 615 96 858

Teksto didinimas
Kontrastas