PROJEKTAS „PROFESIONALIOS SAVANORYSTĖS SKATINIMAS KAUNO REGIONE“

 

Informacija atnaujinta 2018 gruodžio 21 d.

Savanorystės tradicijos Lietuvoje nėra itin senos, gilios ar plačiai sutinkamos. Pagrindą masinės savanorystės veiklai Lietuvoje sudarė Lietuvos Respublikos Savanoriškos veiklos 2011 m. birželio 22d. priimtas įstatymas Nr. XI-1500. Jis apibrėžė savanorišką veiklą, kaip neatlygintinai atliekamą visuomenei naudingą veiklą, kuri nelaikoma nelegaliu darbu. Numatyta nauda asmeniui ir visuomenei kuriant visuomenės gerovę, skatinant savanorių saviraišką ir tobulėjimą. Tai atvėrė daug galimybių visų amžiaus grupių žmonėms dalyvauti visuomeninių renginių organizavime, tokiuose kaip Maisto banko veikloje, sportinių žaidynių, kultūrinių renginių organizavime. Žmonės stebisi ir džiaugiasi, kad vis daugiau ir dažniau atsiranda žmonių, norinčių neatlygintai ir savo noru daryti gerus ir reikalingus darbus. Teatrų ir koncertų rūbinėse, sportinių žaidynių, sveikatingumo renginių metu, popiežiaus pasitikimo organizaciniuose darbuose, kraujo donorystės veikloje, medelių sodinimo akcijose jų atsiranda vis daugiau ir daugiau. Tokiai veiklai pasiruošti nereikia ypatingų įgūdžių, žinių ir jų atnaujinimo, specialių gebėjimų ar ilgalaikių praktikų.

   Tačiau yra tokių savanoriškos veiklos sričių, kuriose norint dalyvauti reikalingas ne tik papildomų žinių turėjimas, bet ir tam tikri praktiniai, profesionalūs įgūdžiai, kurie įgyjami mokymų ir praktinio darbo metu. Maždaug prieš 4-5 metus Lietuvoje šia tema pasirodė moksliniai straipsniai apie profesionalią savanorystę, buvo apginamos disertacijos, organizuojamos konferencijos, kūrėsi naujos savanoriškos organizacijos, orientuotos į savanoriškos profesionalios veiklos vystymą Lietuvoje.

   Savanorystė suteikiant pirmąją medicininę pagalbą nelaimės, gaisro, avarijos metu, savanorystė teikiant socialinę pagalbą ligoniui, sergančiam neįgaliajam, savanorystė suteikiant pirminę psichologinę pagalbą potencialios savižudybės ar agresijos artimoje aplinkoje atvejais, reikalauja specifinių žinių ir praktikos. Profesionalios savanorystės poreikis yra nuolatos tiriamas. Jis ypač didelis greitosios medicinos pagalbos centruose, socialinių paslaugų centruose, senelių namuose, neįgaliųjų organizacijose, švietimo įstaigose. Kita vertus, profesionalios savanorystės patirtį turintys žmonės yra svarbūs daugeliui darbdavių.          

   Labai svarbu žinoti ir susivokti, kas gali žmogų pastūmėti pasirinkti profesionalios savanorystės kelią, kas yra tas svarbiausias postūmis, padedantis žmogus savanoriškai rūpintis ne tik savimi, bet ir kitu bendrapiliečiu. Iš kur savyje atrasti tokiai veiklai reikalingą pirmąjį postūmį ar poreikį? Sunku atspėti, kokio postūmio reikia, kad atsirastų noras tapti ir būti profesionaliu savanoriu.

   Vystantis profesionaliai savanorystei (kuri tik dabar pradeda plačiau skintis kelią Lietuvoje) reikia daug komponentų – laiko, papildomų naujų žinių, praktikos, didesnio susikaupimo ir, matyt, didesnio noro padėti kitam piliečiui. Išeinant iš nuostatos, kad ne viskas pasaulyje perkama ir ne viskas parduodama, kiekvienas būsimas profesionalus savanoris susitaiko su tuo, kad jis įgytą kvalifikaciją panaudos nemokamai, neatlygintinai savo artimo, savo bendruomenės nario, savo krašto piliečiams.

   Viešoji įstaiga „Voluntarius LT“, jau daugiau nei tris metus skleidusi žinias apie profesionalios savanorystės išskirtinį vaidmenį visuomenės saugumui, bendravimui, pasitikėjimui, 2018 metais gavo finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir 2018-03-20 pradėjo projekto PROFESIONALIOS SAVANORYSTĖS SKATINIMAS KAUNO REGIONE įgyvendinimą. VšĮ „Voluntarius LT“ drauge su projektą vykdančiais partneriais mielai kviečia Kaišiadorių, Prienų, Jonavos, Kauno rajonų ir Kauno miesto savivaldybių gyventojus dalyvauti šiame projekte.

   Projekte gali dalyvauti gyventojai, kuriems jau yra 54 metai ir kurie dar nėra sulaukę pensijinio amžiaus. Tai žmonės, kurie turi tam tikros patirties, kuriems sudėtingiau konkuruoti darbo rinkoje ir kurie, dalyvaudami šiame projekte, galės įgyti reikalingų žinių atitinkamose srityse ir įgauti praktinių įgūdžių, reikalingų jiems patiems, jų šeimos nariams, jų bendruomenėms ar visam kraštui. Kartu tikimės, kad parengti savanoriai profesionalai įgys patirčių, reikalingų konkurencingoje darbo rinkoje.

   Projekto tikslas švietėjiškų, mokymo, konsultavimo veiklų pagalba sudaryti palankias sąlygas Kauno regiono vyresnio darbingo amžiaus gyventojams ugdyti socialines ir asmenines kompetencijas bei įgūdžius, siekiant padidinti jų dalyvavimą darbo rinkoje ir savanoriškoje veikloje, o taip pat profesionalioje savanoriškoje veikloje. Projektu siekiama lyderiauti įgyvendinant naują vyresnio amžiaus žmonių politikos kryptis atspindinčią strategiją ir siekti efektyvesnio tarpinstitucinio bendradarbiavimo Kauno regione.

   Ką projekto dalyvis gaus ar įgis dalyvaudamas projekte?

 1. Kiekvienas dalyvis galės pasirinkti tai, ko jam ar jai labiausiai trūksta bendrųjų gebėjimų srityje: skaitmeninio raštingumo (darbas su kompiuteriu, įvairiomis programomis); socialinių gebėjimų (bendravimo, įvairių paslaugų teikimo, adekvataus komunikavimo, specifinių santykių su specifinėmis amžiaus, neįgalumo grupių asmenimis); verslumo pagrindų; kultūrinio sąmoningumo; bendravimo įgūdžių užsienio kalbomis (anglų, vokiečių). Bus sudarytos sąlygos susitikti su kitų savivaldybių projekto dalyviais. Projekto dalyvis pagal savo interesus ir galimybes gali pasirinkti ne vieną, bet keletą sričių, kiek leidžia jo galimybės.
 2. Kiekvienas dalyvis galės pasirinkti įvairias profesinių gebėjimų ugdymo sritis: pirmoji medicinos pagalba (ne tik teorinė dalis, bet ir plati praktinė veikla); socialinių paslaugų teikimas, mokymas ir organizavimas, rengiantis tapti socialinių darbuotojų padėjėjais, jei to norės dalyviai; individualių ir grupinių psichologo konsultacijų teikimas.

   Mokymai, konsultacijos, seminarai, praktinė veikla, susitikimai bus organizuojami kiek įmanoma prisitaikant prie projekto dalyvių galimybių ir jų laiko, taip pat jų gyvenamosios vietos. Darbas mažose grupėse principas bus projekto organizatorių siekinys praktinio darbo veikloje.

   Numatyta sudaryti tikslines grupes po 20 dalyvių kiekvienoje savivaldybėje, Kaišiadorių savivaldybėje 40 žmonių.  

   Numatytos lėšos dalyvių pavėžėjimo kaštams padengti, esant ilgesniam užsiėmimo laikui ir maitinimas. Projekto įgyvendinimo pabaigoje planuojama parengti apie 15 asmenų savanorių profesionalų, kurie gebės teikti profesionalios savanoriškos pagalbos paslaugas pasirinktose savanorystės srityse ir jiems bus išduoti atitinkami sertifikatai, bylojantys apie įgytą kvalifikaciją. Jiems taip pat bus pasiūlyta tapti „Volunarius LT“ komandos nariais.

   Kodėl verta dalyvauti projekte?

 1. Gal tai bus mano neįgyvendintos gyvenimo svajonės išsipildymas?
 2. Gal įgijęs profesionalios savanorystės žinių ir įgūdžių tapsiu naudingesnis savo šeimos nariams, kaimynams, miestelio, rajono, bendruomenės gyventojams?
 3. Gal pagaliau apie mane sužinos ir kiti, kad aš galiu tai padaryti profesionaliai?
 4. Gal visą gyvenimą dirbęs už pinigus, pajausiu, kas yra teikti svarbias paslaugas neatlygintinai kitiems ir to paties tikėtis iš kitų.
 5. Gal įgytas sertifikatas padės man susirasti darbą panašioje veikloje, kurioje įgijau patirties?
 6. Gal aš tapsiu labiau savimi pasitikinčiu žmogumi?
 7. Gal pagaliau mane pamatys, kad galiu būti lyderis?
 8. Gal pramokęs užsienio kalbos ir darbo su informacinėmis technologijomis įgūdžių būsiu labiau vertinamas savo dabartinio ar būsimo darbdavio?
 9. Gal paprasčiausiai man labai patinka padėti kitiems, papuolusiems į sunkias situacijas.
 10. Gal ateityje pats tapsiu profesionalių savanorių rengėju?

   Susidomėjusiems šiuo pasiūlymu dėl dalyvavimo projekte „Savanoriškos savanorystės skatinimas Kauno regione“, prašome ir kviečiame dalyvauti įvadiniuose renginiuose, kurie bus organizuojami Kaišiadorių raj. savivaldybėje, Prienų raj. savivaldybėje, Jonavos raj. Savivaldybėje, Kauno miesto savivaldybėje, Kauno raj. Savivaldybėje. Informacija apie renginius bus skelbiama VŠĮ „Voluntarius LT“ tinklapyje.

   Būtume Jums labai dėkingi, jei susipažinę su šia informacija praneštumėte savo draugams, kaimynams, pažystamiems, kuriuos gali dominti naujos galimybės tapti profesionaliais savanoriais per dalyvavimą šiame svarbiame kiekvienam žmogui projekte.

Teksto didinimas
Kontrastas