Asmens duomenų apsauga

Duomenų apsaugos pareigūnas Vytas Jacevičius, mob. +370 631 91848, el. p. vytas.jacevicius@kaisiadorysbft.lt

Bendrosios nuostatos

Kaišiadorių socialinių paslaugų centras, būdamas tinklalapio www.kaisiadoriuspc.lt (toliau – kaisiadoriuspc.lt) valdytojas, tinklalapio lankytojų duomenis tvarko laikydamasis galiojančių teisės aktų, remdamasis nustatytais tikslais ir tokia apimtimi, kuri reikalinga šiems tikslams pasiekti.

Tvarkydamas asmens duomenis, Kaišiadorių socialinių paslaugų centras laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų galiojančių Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų.

Privatumo politikos paskirtis

Privatumo politika nustato privatumo sąlygas Jums naudojantis interneto tinklalapiu kaisiadoriuspc.lt. Joje nurodoma, iš kur kaisiadoriuspc.lt gauna Jūsų asmens duomenis, kaip juos tvarko ir kam juos teikia. Taip pat šiame dokumente nurodomos Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės.

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti konkretų asmenį.

Ši privatumo politika galioja visiems asmenims, apsilankiusiems tinklalapyje kaisiadoriuspc.lt.

Duomenų valdytojas

Kaišiadorių socialinių paslaugų centras, kurio juridinio asmens kodas 158997029, buveinės adresas: Kaišiadorys, Vytauto Didžiojo g. 44B.

Kaišiadorių socialinių paslaugų centras yra Jūsų asmens duomenų valdytojas.

Duomenų tvarkymo principai

Tvarkydamas tinklalapio kaisiadoriuspc.lt duomenis, Kaišiadorių socialinių paslaugų centras laikosi šių principų:

– tvarko teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;

– renka nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarko su tais tikslais nesuderinamu būdu;

– deda visas pastangas užtikrinti, kad duomenys būtų adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant kaisiadoriuspc.lt tikslų, dėl kurių jie tvarkomi;

– siekia, kad duomenys būtų tikslūs ir prireikus atnaujinami;

– saugo tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtu galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;

– tvarko tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas.

Duomenų tvarkymo tikslai

Jūsų asmens duomenys kaisiadoriuspc.lt tvarkomi šiais tikslais:

– stebime šio tinklalapio lankomumą ir renkame informaciją apie tai, kiek lankytojų jame apsilankė, koks yra lankytojų interneto paslaugų tiekėjo serverio srities (domeno) pavadinimas ir pan. Tokia informacija yra renkama automatiškai, apsilankymo tinklalapyje metu. Ji padeda mums suprasti, kaip lankytojai naudojasi tinklalapiu bei suteikia galimybę gerinti mūsų teikiamas paslaugas;

– dalyvavimo apklausose tikslu – tik Jums dalyvaujant apklausose;

– užtikrinant kaisiadoriuspc.lt funkcionavimą ir pritaikymą Jūsų naršymo poreikiams – tik su Jūsų sutikimu.

Tvarkomi duomenys ir jų rinkimo būdai

Kaišiadorių socialinių paslaugų centras tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis ir juos gauna:

– naujienlaiškio platinimo tikslu – el. pašto adresą (Jums pateikus);

– dalyvavimo apklausose tikslu – informaciją apie lytį, amžių, išsilavinimą, gyvenamąją vietą (miestą ar rajoną) (Jums pateikus);

– užtikrinant kaisiadoriuspc.lt funkcionavimą ir pritaikymą Jūsų naršymo poreikiams – naudoja slapukus (cookies) (Jūsų sutikimu renkami automatiškai).

Duomenų panaudojimas

Jūsų asmens duomenys naudojami tik Duomenų tvarkymo tikslų skiltyje nurodytais tikslais.

Slapukai (cookies)

kaisiadoriuspc.lt renka informaciją naudojant slapukus (cookies). Slapukai yra itin mažos apimties failai, kurie laikinai įrašomi į įrenginio, iš kurio Jūs lankotės kaisiadoriuspc.lt tinklalapyje. Slapukai – įprasta informacijos rinkimo interneto tinklalapiuose praktika, kuri palengvina vartotojų naudojimąsi jais.

Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame tam, kad užtikrintume tinklalapio kaisiadoriuspc.lt funkcionalumą ir naudojimąsi tinklalapiu analizės tikslu.

Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą naudoti slapukus. Tai padaryti galima pakeičiant savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų.

Techninių ir funkcinių slapukų išjungimo ar ištrynimo atveju gali sulėtėti naršymo tinklapyje sparta, būti apribotas atskirų tinklalapio funkcijų pasiekiamumas ar apskritai blokuota prieiga prie tinklalapio kaisiadoriuspc.lt.

Duomenų teikimas tretiesiems asmenims

kaisiadoriuspc.lt užtikrina, kad bet kokie asmens duomenys nebus parduodami ar kitaip be teisėto pagrindo teikiami tretiesiems asmenims. kaisiadoriuspc.lt pasilieka teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtume tai padaryti įstatymų numatyta tvarka teisėsaugos ar kitoms tokius įgaliojimus turinčioms teisėsaugos institucijoms.

Surinktus asmens duomenis mes galime perduoti paslaugų teikėjams (informacinių technologijų, duomenų saugojimo, telekomunikacijų ir kitų paslaugų), tačiau jie neturi teisės kaisiadoriuspc.lt surinktų asmens duomenų naudoti kitais nei Kaišiadorių socialinių paslaugų centro paslaugų teikimo tikslais.

Duomenų saugojimo trukmė

Visi Jūsų asmens duomenys saugomi iki to laiko, kol reikalingi tikslams, nurodytiems Duomenų tvarkymo tikslų skiltyje.

Duomenų saugumo užtikrinimas

Jūsų asmens duomenys tvarkomi saugiu būdu, apsaugančiu asmens duomenis nuo nesankcionuoto ar neteisėto asmens duomenų tvarkymo, netyčinio praradimo, sunaikinimo ar žalos padarymo. Kaišiadorių socialinių paslaugų centras naudoja tinkamas technines ir organizacines priemones, nustatytas BDAR.

Nuorodos į kitas interneto svetaines

kaisiadoriuspc.lt pateikiamos nuorodos į išorines interneto svetaines. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad kaisiadoriuspc.lt neprisiima atsakomybės už kitų, ne Kaišiadorių socialinių paslaugų centro administruojamų svetainių privatumo politikas ir jų duomenų tvarkymo teisėtumą.

Duomenų subjekto teisės

Kaišiadorių socialinių paslaugų centras, administruodamas tinklalapį kaisiadoriuspc.lt , užtikrina visas BDAR ir kituose galiojančiuose teisės aktuose įtvirtintas duomenų subjektų teises. Konkrečiai:

– informavimą apie duomenų tvarkymą;

– teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;

– teisę reikalauti ištaisyti ir (ar) papildyti netikslius duomenis;

– teisę reikalauti sunaikinti duomenis, kurie nereikalingi tikslams, kurių siekiant jie buvo renkami;

– teisę nesutikti su duomenų tvarkymu;

– teisę atšaukti duotą sutikimą tvarkyti duomenis;

– teisę pareikalauti pateikti apie Jus surinktus duomenis (kurie surinkti pagal sutikimą arba vykdant sutartį) Jums ar trečiajam asmeniui.

Kaišiadorių socialinių paslaugų centras gali atsisakyti vykdyti Jūsų reikalavimus, susijusius su Jūsų asmens duomenimis, tik teisės aktuose numatytais atvejais.

Duomenų subjektai reikalavimus dėl jų teisių įgyvendinimo turi teisę teikti asmeniškai, paštu ar elektroniniu paštu. Reikalavimai gali būti vykdomi tik nustačius asmens tapatybę.

Kaišiadorių socialinių paslaugų centras įsipareigoja į bet kokį reikalavimą atsakyti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų duomenų pateikimo.

Esant poreikiui, Kaišiadorių socialinių paslaugų centras sustabdo asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išnagrinėtas reikalavimas ir (ar) išspręstas ginčas.

Duomenų subjektui teisėtai atšaukus duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis, Kaišiadorių socialinių paslaugų centras ne vėliau kaip per 30 dienų nutraukia asmens duomenų tvarkymo veiksmus to subjekto atžvilgiu, išskyrus atvejus, kai toliau tvarkyti asmens duomenis Kaišiadorių socialinių paslaugų centras įpareigoja galiojantys teisės aktai, teismų sprendimai ar privalomi valstybinių institucijų nurodymai.

Nesutikdami su Kaišiadorių socialinių paslaugų centro veiksmais, duomenų subjektai turi teisę kreiptis į kompetentingą valstybės instituciją.

Kontaktai

Su privatumo politika susijusiais klausimais siūlome kreiptis:

siunčiant paštu arba pateikiant asmeniškai Kaišiadorių socialinių paslaugų centrui;

siunčiant elektroniniu paštu: info@kaisiadoriuspc.lt;

Telefonu +370 61596858

Duomenų apsaugos pareigūnas Vytas Jacevičius, mob. +370 631 91848, el. p. vytas.jacevicius@kaisiadorysbft.lt
(atkreipiame dėmesį, kad telefonu nustatyti Jūsų asmens tapatybės kaisiadoriuspc.lt neturi galimybių).

Baigiamosios nuostatos

Bet kokie privatumo politikos pakeitimai skelbiami viešai, teisės aktų nustatyta tvarka.

Draudžiama šią privatumo politiką ir (ar) atskiras jos dalis naudoti, kopijuoti, platinti be raštiško Kaišiadorių socialinių paslaugų centro sutikimo.

Dokumentai:

Kaišiadorių socialinių paslaugų centro asmens duomenų saugojimo politika

Kaišiadorių socialinių paslaugų centro vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

Duomenų subjektas turi šias teises, įtvirtintas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679):

teisė gauti informaciją apie savo duomenų tvarkymą;
teisė susipažinti su duomenimis;
teisė reikalauti ištaisyti duomenis;
teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);
teisė apriboti duomenų tvarkymą;
teisė į duomenų perkeliamumą*;
teisė nesutikti su duomenų tvarkymu*.
* Ši teisė gali būti įgyvendinama tik tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenys Centre tvarkomi naujienlaiškių siuntimo tikslu.

Šios teisės padeda užtikrinti, kad informacija apie asmenį yra teisinga, kad ji prieinama tik tiems, kam suteikta teisė prie jos prieiti, ir naudojama tik teisėtais tikslais. Tačiau pažymėtina, jog šios teisės nėra absoliučios, todėl gali būti ribojamos Reglamento (ES) 2016/679 ar kitų įstatymų numatyta tvarka.

Kaip galite kreiptis?

Norėdami pasinaudoti Reglamento (ES) 2016/679 Jums suteikiamomis teisėmis, Jūs galite kreiptis į Kaišiadorių socialinių paslaugų centrą (toliau – Centras) su rašytiniu prašymu, patvirtinant savo tapatybę. Prašymai dėl Reglamento (ES) 2016/679 teisių įgyvendinimo, nesant galimybės nustatyti prašymą teikiančio asmens tapatybę, Centre nėra nagrinėjami.

Prašymai Centrui dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo klausimų gali būti pateikiami (prašymo formą galite rasti paspaudę šią nuorodą: „Prašymas dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo“):

Asmeniškai Centre adresu: Vytauto Didžiojo g. 44B, Kaišiadorys.
Paštu ar per pašto ar kitų siuntinių pristatymo paslaugas teikiančius asmenis adresu: Vytauto Didžiojo g. 44B, Kaišiadorys.
Per E. pristatymo sistemą, elektroniniu paštu vytas.jacevicius@kaisiadorysbft.lt.

Reikalavimai prašymui, kai jie teikiami raštu:

Prašymas turi būti įskaitomas.
Prašymas turi būti pasirašytas.
Prašyme turi būti nurodytas Jūsų vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktinė informacija ryšiui palaikyti.
Prašyme turi būti nurodyta, kokia teise norite pasinaudoti ir, kai taikoma, tokį prašymą pagrindžiantys argumentai ar dokumentai.
Jei prašymą Jūsų vardu teikia atstovas, prašyme turi būti nurodyti ne tik aukščiau nurodyti duomenys, bet taip pat Jūsų atstovo jo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktinė informacija ryšiui palaikyti.

Kaip galite patvirtinti savo tapatybę prašymo pateikimo metu?

Jūsų tapatybės patvirtinimo būdai:

Teikiant prašymą asmeniškai: pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą Centre darbuotojui.
Teikiant prašymą elektroniniu paštu: prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu (plačiau poskyryje „Ar galite pateikti prašymą elektroniniu paštu?“).
Jeigu prašymas pateikiamas paštu arba per pasiuntinį, kartu su prašymu turi būti pateikiama patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
Teikiant prašymą per atstovą: prie prašymo turi būti papildomai pateikiamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas ar jo kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka.

Ar galite pateikti prašymą elektroniniu paštu?

Galite, tačiau tokiu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. Prašymo pasirašymas kvalifikuotu elektroniniu parašu leidžia Centrui tinkamai Jus identifikuoti ir užtikrinti, kad Jūsų prašoma informacija arba informacija apie Jūsų prašytų veiksmų vykdymą (atsisakymą vykdyti) būtų atskleista tik tam asmeniui, kuriam ji skirta, t. y. Jums.

Nuskenuotos pasirašytų prašymų kopijos ar skundai, pateikti elektroninio pašto pranešimu, jų nepasirašant kvalifikuotu elektroniniu parašu, neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Toks prašymo pateikimas gali būti kliūtis priimti Jūsų prašymą nagrinėti, todėl tuo atveju, jei neturite kvalifikuoto elektroninio parašo, prašymą turėtumėte pateikti asmeniškai arba paštu.

Per kiek laiko Centras atsakys?

Jūsų prašymai dėl Jūsų teisių, nustatytų Reglamente (ES) 2016/679, įgyvendinimo, nagrinėjami ne ilgiau kaip 1 mėnesį. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių šis laikotarpis gali būti pratęstas 2 mėnesiams.

Teksto didinimas
Kontrastas