CENTRO VEIKLOS SRITIS – žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo veikla.

Kaišiadorių socialinių paslaugų centre veikia šie skyriai:

Kaišiadorių socialinių paslaugų centro nuostatus rasite ČIA.

Kaišiadorių socialinių paslaugų centras:

 • teikia informaciją ir konsultacijas Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojams apie Centre teikiamas socialines paslaugas ir jų gavimo galimybesatsižvelgdamas į asmens (šeimos) problemų pobūdį ir paslaugų poreikį, teikia įvairias socialines paslaugas bei užtikrina teikiamų paslaugų kokybę
 • aprūpina neįgaliuosius techninėmis pagalbos priemonėmis
 • Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriui įgaliojus, dalyvauja vykdant būsto pritaikymos neįgaliųjų poreikiams priemonę ir (ar) ją vykdo organizuoja įvairius renginius, stovyklas bei rengia ir įgyvendina įvairias socialines programas, projektus ir (ar) dalyvauja juos įgyvendinat ir (ar) organizuoja bendrus renginius, projektus su socialinių paslaugų bei kitomis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, vykdančiomis socialinę veiklą
 • esant Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimui asmeniui (šeimai) socialines pinigines išmokas (socialines pašalpas, išmokas vaikams ar kitas pinigines išmokas) mokėti socialinėmis paslaugomis, Centro direktoriaus nustatyta tvarka ir sąlygomis, atsižvelgdamas į asmens (šeimos) poreikius, organizuoja socialinių paslaugų teikimą ir jas teikia
 • Centro direktoriaus nustatyta tvarka ir sąlygomis gali skirti transporto organizavimo paslaugą nevyriausybinėms organizacijoms, vykdančioms socialinę veiklą ir neturinčioms savo transporto, joms apmokant už patirtas kuro išlaidas
 • bendradarbiauja su Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriumi, institucijomis, atsakingomis už vaiko teisių apsaugą, sveikatos priežiūros, teisėsaugos, švietimo, kultūros ir kitomis įstaigomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis
 • renka informaciją apie socialinių paslaugų poreikį Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje ir teikia ją analizuoti Savivaldybės administracijos struktūriniam padaliniui, atsakingam už socialinių paslaugų ar kitos paramos organizavimą, teikia siūlymus socialinių paslaugų organizavimo tobulinimo bei jų kokybės gerinimo klausimais
 • teikia Savivaldybės administracijos struktūriniam padaliniui, atsakingam už socialinių paslaugų ir kitos paramos organizavimą, siūlymus dėl asmenų atleidimo nuo mokesčio už socialines paslaugas arba jo sumažinimo
 • Savivaldybės administracijos pavedimu dalyavuja paramos skurstantiems Savivaldybės gyventojams projektuose, programose, vykdant priskirtas veiklas
 • prireikus teisės aktų nustatyta tvarka gali organizuoti sveikatos priežiūros paslaugas, savanorišką veiklą
 • dalyvauja fizinių asmenų, galinčių globoti (rūpintis) vaiku (-ais) asmenų paieškos procese ir bendradarbiaujant su Globos centru bei Savivaldybės administracija, teikiant siūlymus dėl galimų potencialių globėjų (rūpintojų)
 • vykdo atvejo vadybos funkcijas ir koordinuoja atvejo vadybos procesus, dirbant su šeimomis
 • teisės aktų nustatyta tvarka vykdo nuteistųjų socialinės integracijos antrą etapą, derina priemones, dalyvauja jas įgyvendinant, prireikus jas įgyvendina ir į duomenų bazę suveda reikalingus duomenis
 • teisės aktų nustatyta tvarka atlieka socialinių paslaugų poreikio vertinimą ir asmens (šeimos) finansinį vertinimą, nustatant mokėjimo už socialines paslaugas dydį ir šaltinius
 • rengia ir teikia reikalingas ataskaitas, informaciją Centro kompetencijos klausimais Savivaldybės administracijai bei kitoms institucijoms nustatytomis sąlygomis ir terminais
 • įgyvendina kitas Savivaldybės socialinių paslaugų priemones, numatytas Savivaldybės strateginiame plėtros plane ir strateginiame veiklos plane, ir už jas atsiskaito
 • vertina fizinio asmens galimybes pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje ir rengia išvadas
 • suveda į Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą duomenis apie suteiktas akredituotas socialinės priežiūros paslaugas, nurodytas suvesti Savivaldybės administracijos teisės aktuose
 • vykdo kitas Lietuvos respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais nustatytas funkcijas pagal savo veiklos sritis ir rūšis
Teksto didinimas
Kontrastas