Užimtumo didinimas

2023 m. vasario 23 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. V17E-36 patvirtino Kaišiadorių rajono savivaldybės 2023 metų užimtumo didinimo programą.PROGRAMOS TIKLSAS
– tvarus užimtumas, t. y. sudaryti galimybes Kaišiadorių rajono savivaldybėje gyvenantiems bedarbiams ir darbo rinkai besirengiantiems asmenims greičiau integruotis į darbo rinką, mažinti socialinę įtampą, skatinti jų darbinę motyvaciją bei socialinius ir darbinius įgūdžius. Užimtumo tarnybos pateiktais 2023 m. sausio 1 d. duomenimis, iš viso šalyje buvo registruota 156097 bedarbiai (2022 m. sausio 1 d. – 176087), Kauno apskrityje – 33491 (2022 m. sausio 1 d. – 36472), o Kaišiadorių rajono savivaldybėje – 1539 (2022 m. sausio 1 d. – 1668) bedarbiai. 2022 m. Užimtumo didinimo programoje dalyvavo 130 asmenų, iš jų: 30 asmenų dirbo laikino pobūdžio darbus, kurie finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams lėšų, 100 asmenų dalyvavo įgyvendinant Savivaldybės užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelį, taksi arba pavėžėjimo paslauga suteikta 49 asmenims. Priklausomybės konsultantų rizikingai ir žalingai alkoholį vartojantiems asmenims konsultacijos suteiktos 30 asmenų, empatiško bendravimo pagrindai suteikti 15 asmenų, dienos stovyklos užsiėmimuose dalyvavo 21 asmuo, konfliktų sprendimo pagrindų užsiėmimuose dalyvavo 15 asmenų, psichologo konsultacija suteikta 10 asmenų, meno terapijos užsiėmimuose dalyvavo 20 asmenų. Per programos įgyvendinimo laiką įdarbinta 44 asmenys, iš jų 16 pagal terminuotas darbo sutartis, 28 pagal neterminuotas darbo sutartis. 2022 m. gruodžio 31 d. dirbo 12 asmenų (1 asmuo pagal terminuotą darbo sutartį, 11 asmenų pagal neterminuotą darbo sutartį). 

Planuojama, jog 2023 m. Programoje dalyvaus apie 70 asmenų. Kaišiadorių socialinių paslaugų centras vykdys Programoje dalyvaujančių asmenų aptarnavimą, paslaugų ir (ar) priemonių teikimą, paskirs Atvejo vadybininką, sudarys Atvejo komandą.

Programos įgyvendinimo metu bus organizuojami laikino pobūdžio darbai. Prioritetas bus teikiamas labiausiai socialiai pažeidžiamiems, nekvalifikuotiems, vyresnio amžiaus ilgalaikiams bedarbiams ir tiems asmenims, kurie gyvena toje pačioje teritorijoje, kur yra juos įdarbinanti organizacija. Tikimasi, kad 13 proc. programos veiklose dalyvavusių asmenų pavyks įsitvirtinti darbo rinkoje.

Teikiant paslaugas Darbo rinkai besirengiantiems asmenims, numatytos šios veiklos: individualus ar grupinis motyvavimas, asmens poreikių vertinimas, socialinių ir darbo įgūdžių ugdymas, palaikymas ir atkūrimas; psichosocialinė pagalba, kaip apibrėžta Socialinių paslaugų kataloge; pavėžėjimo paslauga; psichologo paslauga; priklausomybių konsultanto grupinės ir individualios konsultacijos; kitos atvejo vadybos komandos / vadybininko nurodytos reikalingos paslaugos. Numatoma priemonių ir paslaugų įgyvendinimo trukmė – iki einamųjų metų 12 mėn.

KONTAKTINIAI ASMENYS:

Donata Kazlauskienė, nedirbančių asmenų atvejo vadybininkė, tel. +370 61874328, donata.kazlauskiene@kaisiadoriuspc.lt 

Elvyra Barkauskienė, nedirbančių asmenų atvejo vadybininkė, tel. +370 69947678 elvyra.barkauskiene@kaisiadoriuspc.lt 

Teksto didinimas
Kontrastas