SKELBIAME KONKURSĄ DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIO IR BENDRIESIEMS REIKALAMS PAREIGOMS UŽIMTI (galioja iki 2023-06-14)

KAIŠIADORIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIO IR BENDRIESIEMS REIKALAMS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS
BENDROJI DALIS
1. Kaišiadorių socialinių paslaugų centro (toliau – Centras) direktoriaus pavaduotojo ūkio ir bendriesiems reikalams pareigybė yra priskiriama biudžetinių įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų pareigybių grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – organizuoti ir kontroliuoti Centro ūkinę ir bendrąją veiklą.
4. Pavaldumas – Centro direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams tiesiogiai pavaldus Centro direktoriui.
II. SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
5.2. turėti ne mažesnę kaip 2 (dvejų) metų vadovaujamojo darbo patirtį;
5.3. išmanyti ir gebėti savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykių reguliavimą ir kitus su pareigybės funkcijomis susijusius teisės aktus;
5.4. gebėti konstruktyviai spręsti konfliktines situacijas, operatyviai priimti sprendimus savo kompetencijos srityje;
5.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą individualiai ir komandoje;
5.6. turėti žinias ir gebėjimus, pakankamus darbui kompiuteriu profesinėje veikloje (mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer naršykle);
5.7. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
III. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. organizuoja Centro darbuotojų darbų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės ir civilinės saugos funkcijų vykdymą;
6.2. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja tiesiogiai pavaldžių darbuotojų darbą;
6.3. vertina Centro komunikacijos (vidinės ir išorinės) organizavimą ir vykdymą, įskaitant informacijos interneto svetainėje pateikimą ir atnaujinimą;
6.4. inicijuoja viešuosius pirkimus ūkinės ir bendrosios veiklos klausimais;
6.5. rengia ir periodiškai teikia atsakingam darbuotojui viešinimui skirtą informaciją apie Centro ūkinę ir bendrąją veiklą bei jos pokyčius;
6.6. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Centre sudaromų, gaunamų ir siunčiamų dokumentų apyvartą ir archyvavimą;
6.7. vertina Centro kokybinę ir kiekybinę personalo atitiktį teisės aktams, teikia išvadas Centro direktoriui;
6.8. planuoja ir kontroliuoja programinės ir kompiuterinės įrangos, tinklų ir sistemų plėtros, priežiūros, atnaujinimo ir remonto darbus;
6.9. atlieka pavaldžių darbuotojų kasmetinį veiklos vertinimą, teikia pasiūlymus Centro direktoriui dėl pavaldžių darbuotojų skatinimo;
6.10. organizuoja Centro pastatų, patalpų, techninės būklės priežiūrą, apsaugą ir gaisrinę saugą;
6.11. organizuoja Centro įrenginių varžų matavimus, elektros skydinių ir šiluminių mazgų priežiūrą;
6.12. organizuoja einamojo (kapitalinio) pastatų, patalpų, rekonstrukcijos bei remonto darbus, sudaro remonto planus, kontroliuoja jų eigą;
6.13. koordinuoja ir kontroliuoja Centro ūkio išteklius;
6.14. derina su Centro direktoriumi reikiamų įrengimų, priemonių, inventoriaus įsigijimo klausimus, neviršijant sąmatoje turimų asignavimų;
6.15. organizuoja ir vykdo kontrolę prekių, daiktų ir kitų materialinių vertybių, vedant inventorizacijas ir sutikrinimus, pateikia patikrinimams reikalingus duomenis, dalyvauja materialinių vertybių inventorizacijos vykdyme;
6.16. tvarko netarnybinių automobilių naudojimo darbo reikmėms išlaidų kompensavimo apskaitą;
6.17. organizuoja Centro tarnybinių automobilių panaudojimą tarnybinėms užduotims ir funkcijoms vykdyti, kontroliuoja kelionės lapų pildymą, spidometro parodymus, degalų suvartojimo kiekį pagal normą, degalų likutį;
6.18. atlieka Centro tarnybinių automobilių eksploatacijos, remonto ir naudojimo kontrolę, rūpinasi jų apsauga;
6.19. nedelsiant informuoja Centro direktorių apie darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimus Centre, teikia kitą informaciją apie iškilusias problemas bei pasiūlymus dėl Centro ūkinės ir bendrosios veiklos tobulinimo, saugių darbo sąlygų sukūrimo;
6.20. atsako už priskirtos dokumentacijos tvarkymą, pagal dokumentacijos planą parengia ir perduoda bylas saugojimui;
6.21. bendradarbiauja su Centro darbuotojais, valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis, organizacijomis bei bendruomene ūkinės ir bendrosios veiklos klausimais;
6.22. rengia pavaldžių darbuotojų pareigybių aprašymų projektus, ūkinės ir bendrosios veiklos tvarkų projektus, planavimo dokumentus, rengia ir tvarko kitus savo darbo veiklos dokumentus;
6.23. dirba su Centro dokumentų valdymo sistema ir kitomis priskirtomis informacinėmis sistemomis;
6.24. siūlo ir įgyvendina rizikų valdymo priemones savo atsakomybių srityje;
6.25. dalyvauja Centro veiklos planavime, užtikrina Centro ūkinės ir bendrosios veiklos planų įgyvendinimą;
6.26. dalyvauja Centro direktoriaus sudarytose komisijose ir darbo grupėse;
6.27. laikosi vidaus darbo tvarkos taisyklių ir kitų Centro vidaus tvarką reguliuojančių norminių teisės aktų;
6.28. Centro direktoriaus pavedimu pavaduoja Centro ūkvedį jo kasmetinių, mokymosi atostogų, komandiruočių, laikino nedarbingumo ar kitais nebuvimo darbe atvejais;
6.29. pavaduoja Centro direktorių jo kasmetinių, mokymosi atostogų, komandiruočių, laikino nedarbingumo ar kitais nebuvimo darbe atvejais;
6.30. vykdo Centro direktoriaus kitus su ūkine ir bendrąja veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Skelbimas galioja iki: 2023-06-14


Pareiginė alga
(neatskaičius mokesčių): nuo 1,953.00 Eur


Plačiau apie konkursą skaityti ir kadidaduoti galima: 
https://portalas.vtd.lt/lt/direktoriaus-pavaduotojas-ukio-ir-bendriesiems-reikalams-322;884890.html 

Teksto didinimas
Kontrastas