Priklausomybių konsultanto paslauga

Priklausomybės konsultavimo paslaugos – priemonių, kuriomis teikiant individualias ir (ar) grupines konsultacijas siekiama padėti alkoholį vartojantiems asmenims mažinti vartojimą ar visai atsisakyti alkoholio, mažinti alkoholio vartojimo keliamą žalą asmeniui ir visuomenei, įskaitant alkoholį vartojančių asmenų šeimos narių konsultavimą dėl alkoholį vartojančio asmens keliamų problemų sprendimo būdų, visuma.

Priklausomybės konsultantas
– ne jaunesnis kaip 18 metų asmuo, išklausęs priklausomybės konsultantams skirtus mokymus pagal neformalaus mokymo programą, suderintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka, arba kitus lygiaverčius mokymus, kurių lygiavertiškumas patikrintas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka, ir turintis tai patvirtinantį dokumentą.

PRIKLAUSOMYBĖS KONSULTANTO FUNKCIJOS:
* informuoti alkoholį vartojančius asmenis apie alkoholio vartojimo riziką, keliamą žalą asmens ir visuomenės sveikatai ir gerovei;
* motyvuoti alkoholį vartojančius asmenis sumažinti alkoholio vartojimą ir visai atsisakyti alkoholio, keisti alkoholio vartojimo sukeltą rizikingą elgseną, kreiptis pagalbos, ją priimti, gydytis alkoholio vartojimo sukeliamus psichikos ir elgesio sutrikimus bei kitas ligas;
* stebėti alkoholį vartojančių asmenų alkoholio vartojimo sukeltos rizikingos elgsenos pokyčius ir juos informuoti apie galimybę gauti sveikatos priežiūros, socialines, kitas paslaugas, atitinkančias alkoholį vartojančių asmenų poreikius;
* skatinti ir palaikyti alkoholio vartojimą nutraukusių arba sumažinusių asmenų motyvaciją gauti atkryčių prevencijos paslaugas;
* tarpininkauti alkoholį vartojantiems asmenims, siekiant įtraukti juos į reabilitacijos, resocializacijos ir integracijos bei savipagalbos grupių programas, padėti jiems spręsti įvairias socialines, teisines, sveikatos ar kitas problemas (pavyzdžiui, užregistruoti pas specialistus, į kompetentingas valstybės ir (ar) savivaldybės institucijas ir įstaigas);
* atlikti kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

Kaišiadorių socialinių paslaugų centre šias paslaugas teikia:
Kaišiadorių socialinių paslaugų centro prikalusomybių konsultantė
Rima Sasnauskienė tel. +370 699 78007 el.p. rima.sasnauskiene@kaisiadoriuspc.lt

PRIKLAUSOMYBĖS KONSULTAVIMO PASLAUGŲ RIZIKINGAI IR ŽALINGAI ALKOHOLĮ VARTOJANTIEMS ASMENIMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS


Teksto didinimas
Kontrastas